لهستان میزبان جام باشگاه های والیبال جهان

لهستان میزبان جام باشگاه های والیبال جهان
میزبان جام باشگاه های والیبال جهان انتخاب شد.

لهستان میزبان جام باشگاه های والیبال جهان