لاوروف: شرایط برای پایان برادرکشی در سوریه فراهم شده

لاوروف: شرایط برای پایان برادرکشی در سوریه فراهم شده

لاوروف: شرایط برای پایان برادرکشی در سوریه فراهم شده