لاوروف: آمریکا باید یکی از کنسولگری های خود در روسیه را تعطیل کند

لاوروف: آمریکا باید یکی از کنسولگری های خود در روسیه را تعطیل کند

لاوروف: آمریکا باید یکی از کنسولگری های خود در روسیه را تعطیل کند