لاوروف:برخی کشورها به دنبال حل بحران سوریه نیستند

لاوروف:برخی کشورها به دنبال حل بحران سوریه نیستند

لاوروف:برخی کشورها به دنبال حل بحران سوریه نیستند