قلعه‌نویی: سایپا بسته بازی می‌کند/ گردنم از مو باریک‌تر است

قلعه‌نویی: سایپا بسته بازی می‌کند/ گردنم از مو باریک‌تر است

قلعه‌نویی: سایپا بسته بازی می‌کند/ گردنم از مو باریک‌تر است