قطر هم 4 کشور عربی را تحریم کرد

قطر هم 4 کشور عربی را تحریم کرد
ادامه تحریم قطر از سوی چهار کشور عربی موجب شده است که مردم دوحه کالاهای این کشورها را تحریم کنند.

قطر هم 4 کشور عربی را تحریم کرد