قراردادهای جدید نفتی آماده اجرا می‌شوند

قراردادهای جدید نفتی آماده اجرا می‌شوند
به زودی دومین ثمره توافق برجام در صنعت نفت به ثمر می نشیند؛اولین حاصل لغو تحریم ها سال گذشته و با بازگشت تولید به دوران پیش از تحریم های بین المللی حاصل شد و ثمره دوم امسال با اولین قرارداد خاجری صنعت نفت کلید می خورد.

قراردادهای جدید نفتی آماده اجرا می‌شوند