قرائت گزارش نهایی حقوق‌های نجومی در مجلس

قرائت گزارش نهایی حقوق‌های نجومی در مجلس
دیوان محاسبات کل کشور از قرائت گزارش نهایی نتایج بررسی پرونده حقوق های نامتعارف در جلسه روز یکشنبه 14 آذر توسط رئیس این دیوان خبر داد.

قرائت گزارش نهایی حقوق‌های نجومی در مجلس