قالیباف در آخرین ماههای شهرداری اش،مردم تهران را بدهکارتر کرد

قالیباف در آخرین ماههای شهرداری اش،مردم تهران را بدهکارتر کرد

قالیباف در آخرین ماههای شهرداری اش،مردم تهران را بدهکارتر کرد