قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی امریکا: اظهارات رئیس جمهوری درباره قضات مایوس کننده بود

قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی امریکا: اظهارات رئیس جمهوری درباره قضات مایوس کننده بود

قاضی پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی امریکا: اظهارات رئیس جمهوری درباره قضات مایوس کننده بود