قاسمی:حمله به اماکن مذهبی و کشتار غیرنظامیان محکوم و غیرقابل توجیه است

قاسمی:حمله به اماکن مذهبی و کشتار غیرنظامیان محکوم و غیرقابل توجیه است

قاسمی:حمله به اماکن مذهبی و کشتار غیرنظامیان محکوم و غیرقابل توجیه است