قائم مقام وزیر کشور : احتمال حضور زنان در سمت استاندار وجود ندارد

قائم مقام وزیر کشور : احتمال حضور زنان در سمت استاندار وجود ندارد

قائم مقام وزیر کشور : احتمال حضور زنان در سمت استاندار وجود ندارد