فیلم/ هاشمی از نجات یک فرمانده از اعدام می گوید/ خلخالی آمد گفت آمدم سه نفر را اعدام کنم!/ خیلی از بزرگان می خواستند به خاطر جنگ خیبر، برخی را اعدام کنند/ من مخالف بودم

فیلم/ هاشمی از نجات یک فرمانده از اعدام می گوید/ خلخالی آمد گفت آمدم سه نفر را اعدام کنم!/ خیلی از بزرگان می خواستند به خاطر جنگ خیبر، برخی را اعدام کنند/ من مخالف بودم

فیلم/ هاشمی از نجات یک فرمانده از اعدام می گوید/ خلخالی آمد گفت آمدم سه نفر را اعدام کنم!/ خیلی از بزرگان می خواستند به خاطر جنگ خیبر، برخی را اعدام کنند/ من مخالف بودم