فیلم/ نجات کودک روس بعد از ۴ روز زندگی تنها در جنگل

فیلم/ نجات کودک روس بعد از ۴ روز زندگی تنها در جنگل
“دیما” کودک چهار ساله همراه پدرومادرش برای گردش به جنگل رفته بود که گم شد. او که این روزها را با گیاهان و آب های گودال ها سر کرده بود، پس از چهار روز نجات داده شد.

فیلم/ نجات کودک روس بعد از ۴ روز زندگی تنها در جنگل