فیلم/ مراسم تشریفات ارتش در بدرقه روحانی در سفر مسکو

فیلم/ مراسم تشریفات ارتش در بدرقه روحانی در سفر مسکو

فیلم/ مراسم تشریفات ارتش در بدرقه روحانی در سفر مسکو