فیلم / لحظه سقوط هواپیمای ترکیه و تخریب یک روستا

فیلم / لحظه سقوط هواپیمای ترکیه و تخریب یک روستا
تخریب یک روستا پس از سقوط هواپیمای باری ترکیه در بیشکک سقوط یك هواپیمای باری تركیه در روستایی در قرقیزستان باعث تخریب كل روستا و مرگ ده ها نفر شد.

فیلم / لحظه سقوط هواپیمای ترکیه و تخریب یک روستا