فیلم/ لحظه سقوط سنگ در جاده جم فیروزآباد

فیلم/ لحظه سقوط سنگ در جاده جم فیروزآباد

فیلم/ لحظه سقوط سنگ در جاده جم فیروزآباد