فیلم/ فروش جیرجیرک خوراکی در شهر سیرجان!

فیلم/ فروش جیرجیرک خوراکی در شهر سیرجان!
امام جمعه سیرجان امروز گفته خرید و فروش جیرجیرک ممنوع و غیرقانونیه و خوردنش هم حرام است.

فیلم/ فروش جیرجیرک خوراکی در شهر سیرجان!