فیلم: عمو موسى میهمان سنگین وزن ماه عسل در بیمارستان

فیلم: عمو موسى میهمان سنگین وزن ماه عسل در بیمارستان
عمو موسى میهمان سنگین وزن برنامه عسل در بیمارستان دوران درمانش را سپری می‌ کند.     یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶، برنامه ماه عسل مهمانی داشت که بیش از حد…

فیلم: عمو موسى میهمان سنگین وزن ماه عسل در بیمارستان