فیلم/ شعارهای توهین آمیز علیه جهانگیری در حاشیه راهپیمایی روز قدس

فیلم/ شعارهای توهین آمیز علیه جهانگیری در حاشیه راهپیمایی روز قدس

فیلم/ شعارهای توهین آمیز علیه جهانگیری در حاشیه راهپیمایی روز قدس