فیلم/ شاهکار جدید رییس جمهور آمریکا؛ ترامپ خطاب به یک خبرنگار زن: چقدر خوشگل اینجاست!

فیلم/ شاهکار جدید رییس جمهور آمریکا؛ ترامپ خطاب به یک خبرنگار زن: چقدر خوشگل اینجاست!
رییس جمهور آمریکا یک خبرنگار زن را که برای پوشش مکالمه تلفنی اش با نخست وزیر ایرلند به کاخ سفید رفته بود را صدا می زند و می گوید: چقدر خوشگل اینجاست!

فیلم/ شاهکار جدید رییس جمهور آمریکا؛ ترامپ خطاب به یک خبرنگار زن: چقدر خوشگل اینجاست!