فیلم/ سردار حاجی زاده: سپاه به مراكز كنترل فرماندهی ارتش آمریكا ⁩نفوذ كرده است

فیلم/ سردار حاجی زاده: سپاه به مراكز كنترل فرماندهی ارتش آمریكا ⁩نفوذ كرده است
سردار حاجی زاده ، فرمانده نیروی هوایی سپاه : سپاه به مراكز كنترل فرماندهی ارتش آمریكا ⁩نفوذ كرده است

فیلم/ سردار حاجی زاده: سپاه به مراكز كنترل فرماندهی ارتش آمریكا ⁩نفوذ كرده است