فیلم/ سخنرانی دکتر مصدق در سازمان ملل در آبان 1330

فیلم/ سخنرانی دکتر مصدق در سازمان ملل در آبان 1330
در آبان ماه 1330 مصدق از منافع ایران در سازمان ملل حمایت كرد و خطاب به مردم جهان گفت كه بررسی مسئله ملی شدن صنعت نفت ایران در حوزه اختیارات سازمان ملل نیست . ترومن که شیفته جسارت مصدق شده بود به گرمی از او استقبال كرد و وی را سیاستمداری وطن پرست خواند.

فیلم/ سخنرانی دکتر مصدق در سازمان ملل در آبان 1330