فیلم/ ساعت زمین در ایران

فیلم/ ساعت زمین در ایران
مجموعه ای از عکس های چند خبرگزاری داخلی از ” ساعت زمین” در چند شهر ایران.

فیلم/ ساعت زمین در ایران