فیلم/ روحانی: باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود و دولت اقتصاد را رها کند / اقتصاد باید به مردم واگذار شود

فیلم/ روحانی: باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود و دولت اقتصاد را رها کند / اقتصاد باید به مردم واگذار شود

فیلم/ روحانی: باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود و دولت اقتصاد را رها کند / اقتصاد باید به مردم واگذار شود