فیلم/ روحانی: باز هم می‌خواهید تحریم و حصر را به ایران برگردانید؟/ ما نمی‌خواهیم به تحریم و حصر برگردیم

فیلم/ روحانی: باز هم می‌خواهید تحریم و حصر را به ایران برگردانید؟/ ما نمی‌خواهیم به تحریم و حصر برگردیم

فیلم/ روحانی: باز هم می‌خواهید تحریم و حصر را به ایران برگردانید؟/ ما نمی‌خواهیم به تحریم و حصر برگردیم