فیلم/ روحانی: آیت الله هاشمی خیلی صبور بود/ ایشان از همه زندگی، فرزندان و آبروی خود بخاطر نظام می‌گذشت و تحمل می‌کرد

فیلم/ روحانی: آیت الله هاشمی خیلی صبور بود/ ایشان از همه زندگی، فرزندان و آبروی خود بخاطر نظام می‌گذشت و تحمل می‌کرد

فیلم/ روحانی: آیت الله هاشمی خیلی صبور بود/ ایشان از همه زندگی، فرزندان و آبروی خود بخاطر نظام می‌گذشت و تحمل می‌کرد