فیلم/ روایت نرگس كلباسی از فقر و وضعیت بد كودكان هند

فیلم/ روایت نرگس كلباسی از فقر و وضعیت بد كودكان هند
روایت نرگس كلباسی در برنامه ماه عسل، از فقر ناباورانه و وضعیت بد رفتار با كودكان معلول در هند

فیلم/ روایت نرگس كلباسی از فقر و وضعیت بد كودكان هند