فیلم/ روایت سیدحسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی

فیلم/ روایت سیدحسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی

فیلم/ روایت سیدحسن خمینی از مرحوم آیت الله هاشمی