فیلم/ روایت رهبر معظم انقلاب از سكوت دنیا در برابر بمباران شیمیایی سردشت

فیلم/ روایت رهبر معظم انقلاب از سكوت دنیا در برابر بمباران شیمیایی سردشت

فیلم/ روایت رهبر معظم انقلاب از سكوت دنیا در برابر بمباران شیمیایی سردشت