فیلم/ رهبر معظم انقلاب: افسران جنگ نرم آتش به اختیار باشند

فیلم/ رهبر معظم انقلاب: افسران جنگ نرم آتش به اختیار باشند
رهبرانقلاب در دیدار با دانشجویان فرمودند: وقتی دستگاه های فرهنگ، سیاست و… مختل و تعطیلند، به هسته های فکری، فرهنگی می گویم: مستقل و بقول میدان جنگ، آتش به اختیار کار کنید.

فیلم/ رهبر معظم انقلاب: افسران جنگ نرم آتش به اختیار باشند