فیلم/ رستورانی عجیب در دهانه یک آتشفشان!

فیلم/ رستورانی عجیب در دهانه یک آتشفشان!
رستورانی عجیب در دهانه یک آتشفشان که گرمای اجاق آن از اعماق زمین می آید.

فیلم/ رستورانی عجیب در دهانه یک آتشفشان!