فیلم/ دکتری که پای سالم بیمار را بجای پای شكسته اش جراحی کرد!

فیلم/ دکتری که پای سالم بیمار را بجای پای شكسته اش جراحی کرد!
دکتر ارتوپدی پای چپ بیمار را كه شكسته بود را رها و پای راست او كه سالم بود را جراحی كرد!

فیلم/ دکتری که پای سالم بیمار را بجای پای شكسته اش جراحی کرد!