فیلم/ حضور بشار اسد در پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه سوریه

فیلم/ حضور بشار اسد در پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه سوریه

فیلم/ حضور بشار اسد در پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه سوریه