فیلم/ حریق گسترده روز گذشته پاساژ مهستان در میدان انقلاب

فیلم/ حریق گسترده روز گذشته پاساژ مهستان در میدان انقلاب
حریق گسترده روز گذشته در طبقه سوم پاساژ مهستان در میدان انقلاب

فیلم/ حریق گسترده روز گذشته پاساژ مهستان در میدان انقلاب