فیلم/ توفان شدید در پایتخت با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت

فیلم/ توفان شدید در پایتخت با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت
براساس اعلام هواشناسی تهران باد در پایتخت با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت در حال وزش است

فیلم/ توفان شدید در پایتخت با سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت