فیلم/ تنش در مراسم بیعت با ولی عهد جدید عربستان؛ اعتراض یکی از شاهزادگان به محمد بن سلمان

فیلم/ تنش در مراسم بیعت با ولی عهد جدید عربستان؛ اعتراض یکی از شاهزادگان به محمد بن سلمان
همزمان با پخش زنده مراسم، یکی از شاهزادگان به شدت به محمد بن سلمان اعتراض کرد و محافظین به زور او را کنار زدند

فیلم/ تنش در مراسم بیعت با ولی عهد جدید عربستان؛ اعتراض یکی از شاهزادگان به محمد بن سلمان