فیلم/ بوتین خطاب به رییس جمهور چین: تو جنگجوی تنها هستی

فیلم/ بوتین خطاب به رییس جمهور چین: تو جنگجوی تنها هستی
بوتین بس از ورود به جلسه و مشاهده همتای چینی اش که تک و تنها نشسته بود به او گفت جنگجوی تنها

فیلم/ بوتین خطاب به رییس جمهور چین: تو جنگجوی تنها هستی