فیلم/ بازدید نماینده ویژه رهبر انقلاب از محل وقوع حادثه معدن آزادشهر

فیلم/ بازدید نماینده ویژه رهبر انقلاب از محل وقوع حادثه معدن آزادشهر

فیلم/ بازدید نماینده ویژه رهبر انقلاب از محل وقوع حادثه معدن آزادشهر