فیلم/ اندوه بزرگی است زمانی که نباشی… / نماهنگی زیبا به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ اندوه بزرگی است زمانی که نباشی… / نماهنگی زیبا به یاد آیت الله هاشمی

فیلم/ اندوه بزرگی است زمانی که نباشی… / نماهنگی زیبا به یاد آیت الله هاشمی