فیلم/ انتقاد رهبر معظم انقلاب از نحوه برخورد با قاچاق

فیلم/ انتقاد رهبر معظم انقلاب از نحوه برخورد با قاچاق
انتقاد رهبر انقلاب از ماجرای بستن جواهرفروشی بازار رضا و نحوه برخورد با قاچاق

فیلم/ انتقاد رهبر معظم انقلاب از نحوه برخورد با قاچاق