فیلم/ امام خمینی(ره): هرکس بنشیند و فقط دعا بکند، هیچکس کارش ندارد!

فیلم/ امام خمینی(ره): هرکس بنشیند و فقط دعا بکند، هیچکس کارش ندارد!

فیلم/ امام خمینی(ره): هرکس بنشیند و فقط دعا بکند، هیچکس کارش ندارد!