فیلم/ استقبال رسانه های اسراییلی از رقص خاخام ها در بحرین

فیلم/ استقبال رسانه های اسراییلی از رقص خاخام ها در بحرین
رسانه های صهیونیستی سفر هیأت خاخام های افراط گرا به بحرین را به صور گسترده پوشش می دهند.

فیلم/ استقبال رسانه های اسراییلی از رقص خاخام ها در بحرین