فیلم/ استفاده وزیر خارجه آمریکا از واژه جعلی خلیج عربی به جای «خلیج فارس»

فیلم/ استفاده وزیر خارجه آمریکا از واژه جعلی خلیج عربی به جای «خلیج فارس»

فیلم/ استفاده وزیر خارجه آمریکا از واژه جعلی خلیج عربی به جای «خلیج فارس»