فیلم/ از توضیحات آیت الله هاشمی درباره مترو تا بازدید ایشان از خطوط افتتاح شده

فیلم/ از توضیحات آیت الله هاشمی درباره مترو تا بازدید ایشان از خطوط افتتاح شده

فیلم/ از توضیحات آیت الله هاشمی درباره مترو تا بازدید ایشان از خطوط افتتاح شده