فیروز گودرزی | جزئیات درگذشت فیروز گودرزی نوازنده برجسته موسیقی

فیروز گودرزی | جزئیات درگذشت فیروز گودرزی نوازنده برجسته موسیقی
فیروز گودرزی از نوازنده های برجسته موسیقی خرم آباد پس از روزها بستری بودن در بیمارستان، دارفانی را وداع گفت. جزئیات درگذشت فیروز گودرزی فیروز گودرزی ـ نوازنده برجسته موسیقی…

فیروز گودرزی | جزئیات درگذشت فیروز گودرزی نوازنده برجسته موسیقی