فرمانده نیروی دریایی ارتش: در ۷سال اخیر ۲۵۰حمله دزدان دریایی به کشتی ها را ناکام گذاشتیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش: در ۷سال اخیر ۲۵۰حمله دزدان دریایی به کشتی ها را ناکام گذاشتیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش: در ۷سال اخیر ۲۵۰حمله دزدان دریایی به کشتی ها را ناکام گذاشتیم