فتاح: مجلس و دولت یارانه دهک‌های بالا را حذف کنند

فتاح: مجلس و دولت یارانه دهک‌های بالا را حذف کنند

فتاح: مجلس و دولت یارانه دهک‌های بالا را حذف کنند