غلامعلی رجایی: سفارش شعر اهانت به روحانی از قبل داده شده یود

غلامعلی رجایی: سفارش شعر اهانت به روحانی از قبل داده شده یود

غلامعلی رجایی: سفارش شعر اهانت به روحانی از قبل داده شده یود