عکس: واکنش ایران خودرو به واژونی پیکان با 12 سرنشین!

عکس: واکنش ایران خودرو به واژونی پیکان با 12 سرنشین!
ضمیمه طنز «بی قانون» در ایام نوروز هم به صورت الکترونیکی منتشر میشود.  

عکس: واکنش ایران خودرو به واژونی پیکان با 12 سرنشین!